16 คอร์สเรียนฟรี สำหรับ ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับ ผู้ประกอบการ จาก SET e-Learning มาฝากเพื่อน ๆ กันด้วยค่ะ SET e-Learning เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน อีกทั้ง มีคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step อีกด้วยนะคะ ซึ่งเราได้นำคอร์สเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการมาฝากเพื่อน ๆ กันด้วยนะคะ ไปดูกันดีกว่าว่ามีคอร์สไหนกันบ้าง

มัดรวบ 16 คอร์สเรียนฟรี สำหรับ ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ
Hands working with a laptop on the white office desk with a mobile phone, a title online study on the both screens. Education, business concept photo

1. เรื่อง Entrepreneurial Mindset (ESD1001)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เข้าใจแนวคิด Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี (Entrepreneurial Skills) ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/194/info

2. เรื่อง Pitching Technique (ESD1002)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/198/info

3. เรื่อง Startup Business (ESD1003)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโตค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/244/info

4. เรื่อง Innovation Mindset (ESD1004)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/250/info

5. เรื่อง Design Thinking (BMD1001)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ 1) Empathize 2) Define 3) Idea 4) Prototype และ 5) Test รวมถึงสามารถนำความคิดเชิงออกแบบ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/195/info

6. เรื่อง Lean Canvas (BMD1002)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เข้าใจ Concept และองค์ประกอบของ Lean canvas แต่ละช่องรวมถึงความเชื่อมโยงของการสร้าง Lean Canvas และให้เห็นตัวอย่างและวิธีการนำ Lean Canvas ทั้ง 9 ช่อง ไปประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาธุรกิจ หรือโครงการเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ

 คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/197/info

7. เรื่อง Lean Startup (BMD1003)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจหลักการคิดแบบ Lean Startup โดยใช้วิธีการ Build-Measure-Learn เข้าใจใน Concept และประโยชน์ของการสร้างธุรกิจด้วยวิธีการแบบ Lean Startup เข้าใจหลักการ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Build Measure Learn) ด้วยวิธีการ Lean startup  พร้อมด้วยตัวอย่างที่หลากหลาย และมองเห็นแนวคิด และคำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ จากประสบการณ์การนำวิธีการของ Lean Startup ไปใช้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/196/info

8. เรื่อง Digital Marketing (BMD1004)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจลักษณะของข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความเฉพาะและแตกต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้เพื่อทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงเข้าใจ Customer Journey ซึ่งมีผลต่อการทำการตลาดดิจิทัลในรูปแบบที่แตกต่างกัน และรู้จัก Tools ในการทำการตลาดดิจิทัลผ่านช่องทาง Facebook และช่องทางอื่น ๆ โดยเรียนรู้จาก Case Study ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดของธุรกิจเบื้องต้นได้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/200/info

สอง ผู้ประกอบการ
Asian businesswoman using tablet when working in front of laptop computer screen in office,casual home office business lifestyle concept,use of technology

9. เรื่อง Building the Right Culture for Your Startup (BMD1005)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพ  ตลอดจนเรียนรู้วิธีการสรรหาทีมงานและการพัฒนาทีมงานไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/245/info

10. เรื่อง Growth Management for Startup (BMD1006)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการเติบโตของธุรกิจ ผ่านแนวคิด Greiner’s Growth Model เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละช่วงที่ธุรกิจเติบโต โดยสามารถประเมินได้ว่า ธุรกิจเติบโตอยู่ในระยะใด และกำลังจะพบกับปัญหาหรือวิกฤตอะไรในแต่ละระยะ และเตรียมการ หรือเตรียมบริหารจัดการกับปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ในแต่ละช่วงของการเติบโตได้ ผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษาค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/246/info

11. เรื่อง Introduction for Fundraising (EFD1001)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต รวมถึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Keywords) ที่ใช้ในกลุ่มสตาร์ทอัพค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/188/info

12. เรื่อง Fundraising for Seed and Early (EFD1002)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage เข้าใจถึงตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตและความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Early Stage และทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จของการระดมทุน รวมถึงบทบาท ความสำคัญและความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่อผู้ประกอบการใน Early Stage ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/189/info

13. เรื่อง Fundraising for Growth (EFD1003)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Growth Stage เข้าใจถึงตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตและความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการใน Growth Stage และทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จของการระดมทุน รวมถึงทราบบทบาท ความสำคัญและความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่อผู้ประกอบการใน Growth Stage ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/190/info

14. เรื่อง Alternative Fundraising and Exit Strategy (EFD1004)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของ Startup และรูปแบบ Crowdfunding ที่ใช้กันในประเทศไทย พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup ค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/199/info

15. เรื่อง The Role of Accounting for Business (ACC1001)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการให้เติบโต เจ้าของกิจการสามารถใช้งบการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับสถานะของกิจการ เพื่อการควบคุม การวางแผนและการตัดสินใจค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/248/info

16. เรื่อง Accounting for Decision Making (ACC1002)

     เรื่องนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย และการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจค่ะ

คอร์สเรียน: https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/249/info

     เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 16 คอร์สเรียนฟรีจาก SET e-Learning ซึ่งมีหลักสูตร สำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เพื่อน ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ และนอกจาก SET e-Learning จะมีคอร์สเรียนฟรี ๆ ให้เพื่อน ๆ แล้ว เพื่อน ๆ ยังสามารถรับใบวุฒิบัตรจาก SET e-Learning ได้อีกด้วยนะคะ หากเพื่อน ๆ เข้าเรียน และสอบผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละวิชากำหนด

ขอแนะนำ น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องลงทุน ซึ่งน้ำเต้าปูปลา เป็นเกมการพนันที่นิยมมาอย่างยาวนาน มีรูปแบบการเล่นมีความคล้ายกับไฮโล