Demand Driven Education หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลิตคนมีคุณภาพ จาก EEC

Demand Driven Education หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลิตคนมีคุณภาพ จาก EEC - ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานจำนวนมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงตามความต้องการของตลาด...